5S_Evernote

posted Oct 24, 2012, 10:29 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 24, 2012, 10:33 PM ]
در تازه‌ترین اقدام، با پیشنهاد همسر رئیس شرکت Evernote – فیل لیبین- این شرکت به کارکنان خود در ازای دو بار تمیز شدن خانه‌هایشان در ماه، دستمزد خواهد داد! استدلال این کار عجیب هم این بوده است که خانه‌های تمیز و مرتب روی نحوه تصمیم‌گیری و روحیه کارمندان تأثیر می‌گذارند.

Evernote
آپارتمان «اندرو سینکوف» در سانفرانسیسکو که با استفاده از هزینه‌ای که شرکت Evernote به آنها می دهد، تمیز و مرتب است.
Comments