نمونه قرارداد نظام آراستگي

posted Mar 1, 2011, 10:26 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:01 AM ]

مديريت محترم، چنانكه تصميم گرفته ايد نظام آراستگي را در سازمان خود و با استفاده از خدمات مشاوره پياده سازي نماييد. توصيه مشاور مديريت آن است كه براي انعقاد قرارداد با مشاور از نمونه قراردادي كه در اينجا آمده است استفاده فرماييد.

Comments