وقتي فايو اس تو خون كسي باشه!

posted May 6, 2011, 11:02 PM by حسین صادق‌فر   [ updated May 6, 2011, 11:11 PM ]

محل اسكان موقت مردم ژاپن در ورزشگاه ها (پس از زلزله و سونامي)


Comments