پیش نیازهای نظام آراستگی

posted Sep 6, 2011, 4:39 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Sep 6, 2011, 5:03 AM ]

مدیریت محترم، شاید شما هم از جمله مدیرانی باشید که در صدد پیاده سازی سامانه آراستگی یا همان 5S معروف هستند. اگر چه برای طراحی و پیاده سازی این سامانه پنج مرحله اصلی یا همان پنج اس را در نظر می گیرند ولی تجربه نشان می دهد پرداختن به این پنج مرحله برای سازمان هایی مناسب است که ساختار سازمانی و بستر کاری مناسبی از قبل در اختیار دارند و نه سازمان هایی که مدیرانش در پاسخ به درخواست ها تعلل می کنند، کارکنانش از انگیزه کافی برای تغییر برخوردار نیستند، حداقل مسایل ایمنی و رفاه در آن سازمان فراهم نیست و مواردی از این دست! 

حال فرض کنید بدون برخورداری از این موارد تصمیم به پیاده سازی نظام آراستگی داشته باشید، در این صورت شک نکنید راه بجایی نخواهید برد حتی اگر بهترین مشاورین را به خدمت بگیرید. توصیه مشاور مدیریت در این گونه شرایط آن است که با همکاری مشاور ابتدا به شناسایی مشکلات فراروی این سامانه بپردازید و پس از برطرف شدن آنها نسبت به پیاده سازی نظام آراستگی مبادرت ورزید.

Comments