majid's note

posted Nov 21, 2010, 11:41 PM by حسین صادق‌فر

اینکه بگوییم دستمزد کارکران بر مبنای کارمزد پرداخت گردد اساساً صحیح و بر پایه عدالت محوریست. اما در مسایل کارمزدی با موضوعات متعددی مواجه هستیم که راه حل آنها نیاز به شناخت ماهیت هر شغل بصورت جداگانه در شرایط مختلف دارد. بطور مثال در یک مجموعه چند راننده کمپرسی داشته باشیم و بخواهیم حقوقشان را سرویسی (کارمزدی) پرداخت نماییم نکات قابل توجه عبارتند از:

- فاصله حمل

- نوع محموله

- وزن محموله

- نوع کمپرسی

- سال ساخت کمپرسی

- زمان کار

- مدت کار

- محل انجام کار

- فصل انجام کار و

خیلی از موارد دیگر که در حوصله این موضوع نیست.

نکته اینجاست که اگر چند یک از این متغیرها تغییر نمایند چه اخلاف فاحشی در مبنای حقوق کارمزدی این رانندگان ایجاد می گردد. از سوی دیگر در این مجموعه مشاغل مختلفی وجود دارد که هر یک شرایط خاص خود را دارند و مبنای حقوقش متفاوت خواهد بود. حال این موضوع در یک شهر با توجه به شرایط کار یک شغل در دو مکان تغییر خواهد نمود و یقیناً امکان کنترل نخواهد بود و خط کش قانون کار دچار مشکل می گردد. 

Comments