پیش نویس جدید استاندارد ایزو ۹۰۰۱ منتشر شد

posted May 29, 2014, 11:49 PM by حسین صادق‌فر
Cover of 9001 with four people

یکی از استانداردهای  بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت یعنی ایزو ۹۰۰۱ در دست بازنگری است و اکنون پیش نویس این بازنگری از طریق وب سایت سازمان ایزو قابل خرید است. این استاندارد همانند تمام استانداردهای سازمان ایزو هر پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد. در مرحله بازنگری نقطه نظرات تمام دست اندرکاران دریافت می شود و مطابق این نظرات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ پیش از پایان ۲۰۱۵ منتشر خواهد شد. پیش نویس این استاندارد به سازمان ها این فرصت را می دهد که وضعیت سازمانشان را با مفاد این استاندارد پیش از انتشار رسمی آن بیازمایند. تغییرات در این استاندارد زیاد نبوده و عمدتا دربرگیرنده موارد زیر است:

  • افزوده شدن شناسایی ریسک ها و کنترل آنها به عنوان یک نیازمندی 
  • الزام بیشتر مدیر ارشد سازمان به ایفای نقش پررنگ تر در طراحی و پیاده سازی خط مشی های کیفیت مرتبط با نیازهای کسب و کار سازمان و 
  • تغییراتی در واژه شناسی ها

سازمان هایی که اکنون دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ هستند پس از انتشار نسخه جدید این استاندارد سه سال فرصت خواهند داشت تا سیستم های مدیریت کیفیت خودشان را به ویرایش جدید استاندارد مهاجرت دهند. متن اصلی خبر

Comments