منابع پشتيباني كننده ايزو 26000

posted Nov 29, 2010, 10:50 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Feb 8, 2011, 10:06 PM ]

مدیریت  محترم، راجر فراست رییس خدمات ارتباطی، بازاریابی، ارتباطات و اطلاعات سازمان ISO می گوید:

سازمان ISO تا اول نوامبر 2010 تنها دو بروشور و دو پوستر برای تسهیل فهم و استفاده از جدیدترین استاندارد خود یعنی ایزو 26000 را منتشر ساخته است. این استاندارد در برگیرنده راهنمایی هایی برای مسئولیت اجتماعی است. بروشورها این گونه اند:

نگاه کلی به پروژه ایزو 26000. این بروشور به پرسش هایی از قبیل موارد زیر پاسخ می دهد:

- پروژه در مورد چیست؟

- ایزو 26000 چگونه به کار های موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی مرتبط می شود؟

- چه کسی ایزو 26000 را توسعه داده است؟

کشف ایزو 26000. این بروشور شامل رئوس محتویات ایزو 26000 است که فهم اساسی از استاندارد و نحوه کمک به سازمان ها برای دستیابی به آن را فراهم می آورد.

یکی از دو پوستر هفت موضوع اصلی مسئولیت اجتماعی (سازمان های حکومتی، حقوق بشر، شیوه های کار، محیط زیست، شیوه های عمل جوانمردانه، مسایل مربوط به مصرف کننده و مشارکت جامعه و توسعه) که توسط ایزو 26000 مشخص شده است را نشان می دهد

پوستر دیگر متشکل از یک گرافیک است که نمای کلی از ایزو 26000 را نشان می دهد و برای کمک به سازمان ها به منظور درک روابط بین متقابل بندهای گوناگون این استاندارد در نظر گرفته شده است. اگر تمایل دارید اطلاعات بیشتری در رابطه با این خبر داشته باشید به متن اصلی آن که در اینجا آمده است مراجعه نمایید.

Comments