ISO and the talent development business

posted Jun 12, 2011, 8:55 PM by حسین صادق‌فر

مدیریت محترم، سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) سندی را با عنوان "استعداد توسعه" منتشر کرده است. در این سند بیش از 30 راهنمایی فنی و برنامه های آموزشی تشریح شده است که توصیه هایی به موسسه های ملی استاندارد کشورهای عضو دارد. این سند را می توانید از اینجا دریافت نمایید و همچنین متن کامل خبر را نیز در اینجا مطالعه فرمایید.

Comments