ISO 9001 certificates status in Iran

posted Dec 17, 2012, 8:25 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 17, 2012, 8:31 PM ]
سازمان ایزو در گزارش اخیر خود درباره ارزیابی وضعیت صدور گواهینامه های ایزو در سراسر دنیا آماری را در اینجا منتشر کرده است. 
نمودار زیر بر مبنای آمار ارایه شده در این گزارش برای وضعیت صدور گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱ در ایران ترسیم شده است. کاهش چشمگیر تعداد گواهینامه های صادر شده در سال های اخیر را در این نمودار شاهد هستیم که علل مختلف و متفاوتی می تواند داشته باشد. Comments