ISO 50001

posted Jun 19, 2011, 11:00 PM by حسین صادق‌فر

مدیریت محترم، انرژی یکی از مهمترین چالش های بحرانی پیش روی جامعه جهانی است. در تاریخ 15 ژوئن انتشار آرزومندانه استاندارد بین المللی ایزو 50001 برای سیستم های مدیریت انرژی انجام پذیرفت و انتظار می رود که این استاندارد اثری مثبت بر روی بیش از 60% مصرف انرژی در سطح جهان داشته باشد.

ایزو 50001 به بخش های عمومی و خصوصی دارای مدیریت راهبردی کمک خواهد کرد تا راندمان انرژی خود را افزایش داده، هزینه های را کاسته و عملکرد انرژی را بهبود بخشند. این استاندارد از تاریخ یاد شده بر روی وب سایت سازمان ایزو قابل دسترس خواهد بود. 

متن کامل این خبر را در اینجا مطالعه نمایید.

Comments