ISO 21500

posted Oct 10, 2012, 9:53 PM by حسین صادق‌فر

با توجه به فشاری که بر کسب و کارهای مختلف به منظور دستیابی به نتایج سریع تر و ارزان تر بوجود آمده است سازمان ایزو درباره مدیریت پروژه استاندارد جدیدی را منتشر کرده است که سبب می شود راندمان افزایش یافته و تاثیر سرمایه گذاری بهینه شود.

استاندارد ایزو 21500 ویرایش 2012 با عنوان خطوط راهنما برای مدیریت پروژه که قابل استفاده برای هر نوع سازمان اعم از عمومی، خصوصی یا تعاونی و هر نوع پروژه در این گونه سازمان ها فارغ از هر گونه پیچیدگی، اندازه و مدت آن پروژه است.

مدیریت پروژه اکنون یک کسب و کار بزرگ محسوب می شود. استاندارد ایزو 21500 در سطح بالا توضیحات مفهومی و فرایندهایی که در حوزه مدیریت پروژه استفاده هستند را مطرح می نماید. مدیرن پروژه تازه کار همچون مدیران با تجربه با بکارگیری این استاندارد خواهند توانست موفقیت پروژه را بهبود بخشیده و به نتایج کسب و کار خود دست یابند.

برخی از مزایای بکارگیری استاندارد ایزو 21500 عبار است از:

  • تشویق انتقال دانش بین پروژه ها و سازمان ها برای بهبود تحویل پروژه
  • تسهیل موثر فرایندهای مناقصه ای که از مفهوم شناسی مدیریت پروژه بهره مند هستند،
  • توانایی انعطاف دادن به کارکنان مدیریت پروژه و قادر ساختن آنان برای کار در پروژه های بین المللی
  • تامین اصول مدیریت پروژه و فرایندهای آن در سطح جهانی

این متن ترجمه آخرین خبر سازمان ایزو است. خبر کامل انتشار این استاندارد را در اینجا مطالعه نمایید. 

Comments