گواهينامه هاي ايزو و رشدي بيش از 6 درصد

posted Dec 6, 2011, 10:53 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 6, 2011, 10:59 PM ]

آخرين شماره نشريه ارزيابي گواهينامه هاي سازمان ايزو براي 2010 نشان مي دهد كه بازار جهاني مرتبط با استانداردهاي سيستم هاي مديريت براي كيفيت، زيست محيطيف خدمات بهداشتي، ايمني مواد غذايي و امنيت اطلاعات رشدي 6.23 درصدي براي 1.457.912 گواهينامه صادر شده براي بكارگيري يك يا چند مورد از استانداردهاي ياد شده در 178 كشور دنيا را داشته است.

بيشترين افزايش در صدور گواهينامه ها مربوط به استاندارد ايزو 22000 براي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي با بيش از 34درصد رشد است و بعد از آن استاندارد ايزو 27001 براي سيستم مديريت امنيت اطلاعات با رشدي 21درصدي بوده است.

وضعيت گواهينامه هاي صادر شده براي استانداردهاي ايزو 9001، ايزو 14001، ايزو 16949، ايزو 13485، ايزو 27001 و ايزو 22000 را به همراه خبر كامل اين ترجمه را در اينجا مطالعه نماييد.

Comments