آيا آماده ايد؟

posted Aug 19, 2011, 10:34 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 19, 2011, 10:38 PM ]
مديريت محترم، وضعيت هاي اضطراري، حوادث و بلاهايي نظير سونامي ژاپن يا اغتشاش هاي اخير لندن، در هر زماني مي تواند رخ دهد. سازمان ها در سرتاسر جهان به طور فزاينده اي در حال پياده سازي فرآيندهاي مديريت ريسك براي مواجهه با اين ناپايداري ها هستند و به دنبال حصول اطمينان از تداوم كسب و كار خودشان مي باشند. اما اگر تامين كنندگان و مشتريان آنها قادر به تحويل يا خريد محصول نباشند، توانمندي يك سازمان در دستيابي به اهداف خودش به خطر مي افتد.

سازمان ايزو به منظور ارتقاء قابليت عكس العمل زنجيره تامين در هر سطحي اقدام به توسعه استانداردي جديد كرده است. ايزو 28002 ويرايش 2011 با عنوان "سيستم هاي مديريت امنيت براي زنجيره تامين – توسعه قابليت عكس العمل در زنجيره تامين – نيازمندي ها همراه با راهنمايي هايي براي استفاده" عنوان اين استاندارد جديد است.

سازمان هايي كه در مي يابند بيش از پيش نيازمند قابليت عكس العمل هستند، كافي نيست تنها به فرآيندها داخلي خودشان تمركز داشته باشند. استاندارد ايزو 28002 فرايندهايي جامع و سيستماتيك را براي افزايش پيشگيري، محافظت، آمادگي، تسكين، عكس العمل، تداوم عمليات و بازيابي از در هم گسيختگي هاي ناشي از حوادث پيشنهاد مي دهد. 

اين خبر ترجمه بخشي از خبر سازمان ايزو است كه متن اصلي آن را مي توانيد اينجا مطالعه نماييد.

Comments