ایزو 26000 -- مسئولیت اجتماعی

posted Oct 22, 2010, 11:31 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 22, 2010, 11:34 PM ]

مدیریت محترم، استاندارد بین المللی ایزو 26000 که رهنمودی است برای مسئولیت های اجتماعی، راهنمایی هایی هماهنگ در سطح جهانی برای بخش عمومی و سازمان های خصوصی از همه نوع بر اساس اجماع بین المللی در زمره نمایندگان متخصص از گروه های ذینفع اصلی را تامین می نماید و به همین ترتیب تشویقی برای اجرای بهترین عمل به مسئولیت های اجتماعی در سراسر جهان است. ایزو 26000 علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای کارهای موجود بر روی مسئولیت اجتماعی (SR)، گستره تفاهم و پیاده سازی این مسئولیت ها را از طرق زیر فراهم می آورد: توسعه یک اتفاق نظر بین المللی در مورد معانی مسئولیت اجتماعی و مسائل مرتبط با آن که سازمان ها نیاز دارند به آنها اشاره نماید ارایه راهنمایی برای ترجمه اصول به اقدامات موثر ارجاع به بهترین اقداماتی که در حال حاضر تکامل یافته و اشاعه اطلاعات در سراسر جهان برای خوبی جامعه بین المللی  

این پست ترجمه بخشی از مطلب منتشر شده در وب سایت سازمان ایزو است که اصل آن را در اینجا می توانید مطالعه نمایید.  

Comments