آیا همیشه با آموزش می توان به موفقیت دست یافت؟

posted Dec 8, 2013, 10:10 PM by حسین صادق‌فر
ایزو ۱۰۰۱۵: بسیاری از سازمان ها با صرف هزینه های گزاف و از طریق آموزش های غیرموثر در صدد رفع کاستی های مربوط به شایستگی کارکنان شان هستند و متاسفانه هیچ گاه با این اقدامات، موفقیت نصیب شان نمی شود. چرا که همیشه آموزش (حتی شیوه موثر آن) راهگشا نیست و بایست از طریق اقدامات دیگر یا ترکیب چنین اقداماتی در سازمان به دنبال مقصود بود. اهم این اقدامات در ادامه فهرست شده اند لیکن به آنها محدود نمی گردد:
  • طراحی مجدد فرآیندها
  • استخدام کارکنانی که کاملا آموزش دیده اند
  • واگذاری به غیر (منابع بیرونی)
  • بهبود سایر منابع
  • گردش شغلی 
  • اصلاح روش های اجرایی کار
Comments