6-مديريت منابع

6- مديريت منابع

6-1- فراهم آوري منابع

سازمان بايد منابع لازم را شناسايي و فراهم كند.

الف) استقرار و نگهداري سيستم مديريت كيفيت و بهبود مستمر اثربخشي آن و

ب) افزايش ميزان رضايت مشتريان با برآورده سازي الزامات آنان.

 

6-2-1- منابع انساني

كاركناني كه عملكرد آنها بر انطباق با الزامات محصول تاثيرمي گذارد، بايد داراي صلاحيت هاي لازم بر مبناي تحصيلات آموزش، مهارت ها و تجارب مناسب باشند.

يادآوري: انطباق با الزامات محصول مي تواند به صورت مستقيم يا غير مستقيم توسط هر يك از افرادي كه فعاليتي را در سيستم مديريت كيفيت انجام مي دهند تحت تاثير قرار گيرد.

 

6-2-2- صلاحيت، آموزش و آگاهي

سازمان بايد

الف) صلاحيت هاي لازم براي كاركناني‏ كه كارهاي تاثير گذار بر انطباق با الزامات محصول انجام‏ مي دهند را تعيين نمايد، 

ب) در موارد مقتضي جهت دستيابي به صلاحيت مورد نياز، آموزش ها يا ساير اقدامات لازم را انجام دهد،

پ) اثربخشي اقدامات انجام شده را مورد ارزيابي قراردهد،

ت) اطمينان حاصل نمايد كه كاركنان از ارتباط و اهميت فعاليت هايشان آگاهند و چگونگي سهيم بدون خود در رسيدن به اهداف كيفيت آگاهند،

ث) سوابق ‏مربوط ‏به تحصيلات، آموزش ها، مهارت ها و تجارب آنها را نگهداري نمايد(ر.ك.4-2-4).

 

6-3- زيرساخت

سازمان بايد زيرساخت مورد نياز به منظور دستيابي به انطباق با الزامات محصول را تعيين نموده، فراهم ساخته و نگهداري كند. زيرساخت تا آنجا كه مقتضي باشد شامل موارد زير مي گردد:

الف) ساختمان، فضاي كاري وتسهيلات مرتبط،

ب) تجهيزات فرآيند(اعم ازسخت افزاري ونرم افزاري) و

پ) خدمات پشتيباني (نظيرحمل ونقل و ارتباطات و سيستم هاي اطلاعاتي)،

 

6-4- محيط كار

سازمان بايد محيط كار مناسب براي دستيابي به انطباق با الزامات محصول را تعيين نموده و مديريت نمايد.

يادآوري: اصطلاح "محيط كار" به شرايطي مربوط مي شود كه كار در آن انجام مي گردد شامل شرايط فيزيكي، محيطي و ساير (نظير سروصدا، رطوبت، روشنايي يا آب و هوا)


 
 

آیا همیشه با آموزش می توان به موفقیت دست یافت؟

posted Dec 8, 2013, 10:10 PM by حسين صادق‌فر

ایزو ۱۰۰۱۵: بسیاری از سازمان ها با صرف هزینه های گزاف و از طریق آموزش های غیرموثر در صدد رفع کاستی های مربوط به شایستگی کارکنان شان هستند و متاسفانه هیچ گاه با این اقدامات، موفقیت نصیب شان نمی شود. چرا که همیشه آموزش (حتی شیوه موثر آن) راهگشا نیست و بایست از طریق اقدامات دیگر یا ترکیب چنین اقداماتی در سازمان به دنبال مقصود بود. اهم این اقدامات در ادامه فهرست شده اند لیکن به آنها محدود نمی گردد:
  • طراحی مجدد فرآیندها
  • استخدام کارکنانی که کاملا آموزش دیده اند
  • واگذاری به غیر (منابع بیرونی)
  • بهبود سایر منابع
  • گردش شغلی 
  • اصلاح روش های اجرایی کار

1-1 of 1