سيستم مديريت كيفيت - الزامات

1- دامنه كاربرد

1-1- كليات

اين استاندارد بين المللي الزامات سيستم مديريت كيفيت را براي سازماني تعيين مي كند كه:

الف) نياز دارد توانايي خود را در فراهم آوردن مداوم محصولي كه الزامات مشتري و الزامات قانوني و مقررات دولتي مقتضي را برآورده مي سازد، نشان دهد و

ب) مي خواهد ميزان رضايت مشتري را از طريق بكارگيري اثربخش سيستم، از جمله فرايندهايي كه به بهبود مستمر سيستم و تضمين انطباق با الزامات مشتري و الزامات قانوني و مقررات دولتي مقتضي مي پردازد، افزايش دهد.

يادآوري 1: در اين استاندارد واژه محصول در موارد زير بكار مي رود:

الف) محصولي كه براي يك مشتري در نظر گرفته شده است يا از طرف يك مشتري درخواست گرديده است.

ب) هر يك از خروجي هاي مورد نظر فرآيندهاي پديدآوري محصول

يادآوري 2: الزامات قانوني و مقررات دولتي مي تواند به عنوان الزامات حقوقي بيان گردد.

 

1-2- كاربرد

تمامي الزامات اين استاندارد بين المللي عمومي بوده و قابليت اعمال در كليه سازمان ها را صرف نظر از نوع، اندازه آنها و نوع محصولي كه فراهم مي آورند، دارا مي باشند.

در مواقعي كه هر يك از الزامات اين استاندارد بين المللي برحسب ماهيت سازمان و محصولات آن اعمال شدني نمي باشند، مي توانند كنار گذاشته شوند.

هنگامي كه الزاماتي كنارگذاشته شود، ادعاي انطباق با اين استاندارد بين المللي فقط هنگامي پذيرفته است كه اين گونه موارد مربوط به الزامات بند (7) باشد و اين موضوع توانايي يا مسئوليت سازمان را در قبال فراهم آوري محصولي كه الزامات مشتري و الزامات قانوني و مقررات دولتي مقتضي را برآورده مي سازد، تحت تاثير قرار ندهد.

 

2- استاندارد مرجع

مدارك معرفي شده زير، براي استفاده از اين مستند ضروري مي باشند. براي مراجع تاريخ دار، فقط ويرايش ذكر شده معتبر است. براي مراجع بدون تاريخ آخرين ويرايش مستندي (مشتمل بر تمامي اصلاحيه ها) كه ارجاع به آنها مربوط مي گردد، معتبر است.

استاندارد ايزو 2005:9000، سيستم هاي مديريت كيفيت - مباني و واژگان.

 

 

3- واژگان و تعاريف

براي مقاصد اين مدرك، واژگان و تعاريف ارايه شده در استاندارد ايزو 9000 به كار مي روند.

در تمامي متن اين استاندارد بين المللي هر جا عبارت "محصول" بكار رفته است، مفهوم "خدمات" را نيز شامل مي گردد.