نكاتي درباره تدوين خط مشي كيفيت

posted Nov 25, 2012, 11:38 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 25, 2012, 11:40 PM ]

هنگام تدوین خط مشی کیفیت در سازمان علاوه بر اینکه باید به رعایت نیازمندی های بند (5-3) استاندارد ایزو 9001 توجه کامل بشود توصیه می نمايم موارد زیر را نیز از نظر دور نداشته باشید.

- به اهدافی در خط مشی کیفیت اشاره نمایید که از جمله الزامات استاندارد ایزو 9001 نباشند. چرا که در این صورت فرصت توجه به اهداف کیفیت مناسب را از دست می دهید و هیچ دستاوردی (آنهم در بهترین حالت) به جز الزامات ایزو 9001 نخواهید داشت.

- در تدوین خط مشی کیفیت سازمان خود از نگارش مناسب حتما بهره ببرید. چرا که شما در حال انجام یک کار استاندارد هستید و خوب نیست که بیانیه خط مشی کیفیت سازمان شما از نظر نگارش غیر استاندارد باشد. بعنوان مثال بکاربردن کلمات و عبارت های غیر فارسی مانند پرسنل اصلا جایز نیست و باید به جای آنها از معادل های فارسی مانند کارکنان استفاده نمایید.

- اهداف کیفیت را به صورت جداگانه تعیین نمایید. گاهی اوقات مشاهده می گردد مدیران سازمان ها هنگام تدوین بیانیه خط مشی کیفیت چند هدف را در یک عبارت بکاربرده و با حرف ربطی "و" آنها را از یکدیگر جداسازی می نماید و این درست نیست.

- بین خط مشی و اهداف کیفیت و سایر ابزارهای مدیریتی مانند استراتژی، ماموریت و چشم انداز تفاوت قایل شده و این ابزار را بجای یکدیگر و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار ندهید. 

Comments