بازنگري مديريت

posted May 6, 2011, 10:25 PM by حسین صادق‌فر   [ updated May 8, 2011, 11:17 PM ]

مديريت محترم، حتما شما هم پس از دريافت گواهينامه ايزو 9001 تا كنون چندين و چند مرتبه جلسات بازنگري مديريت را برگزار كرده ايد. تجربه مشاور مديريت نشان داده است برگزاري اين جلسات اگر با هدف مشخص و ورودي هاي مدون صورت نگيرد موثر نخواهد بود. از آنجا كه فرهنگ سازماني مديران سازمان هاي ايراني با مستندسازي تا حدود زيادي ناسازگار است برگزاري اين گونه جلسات بازنگري مديريت در بيشتر موارد با شكست روبرو شده و يا تنها به صورت تشريفاتي برگزار مي گردد تا سوابقي جمع آوري گرديده و به مميز نشان داده شده و تداوم گواهينامه ايزو 9001 همچنان باقي بماند.

مشاور مديريت در برخي از سازمان هاي طرف قرارداد خود فرايند بازنگري مديريت را به شيوه اي متفاوت طرحريزي و اجرا نموده است. در صورت تمايل براي آشنايي با اين شيوه درخواست خودتان را به نشاني sadeghfar@gmail.com ارسال فرماييد.

Comments