5- مسئوليت مديريت

5-1- تعهد مديريت

مديريت ارشد بايد شواهدي مبني برتعهد خود نسبت به توسعه و استقرار سيستم مديريت كيفيت و نيز بهبود مستمر اثربخشي آن توسط ابزارهاي زير فراهم آورد:

الف) ارايه ‏اطلاعات لازم به ‏سازمان درباره ‏اهميت برآورده سازي الزامات مشتري و همچنين الزامات قانوني و مقررات دولتي،

ب) تعيين خط مشي كيفيت،

پ) حصول اطمينان از اينكه اهداف كيفيتي تعيين شده اند،

ث) اجراي بازنگري هاي مديريت و

ج) حصول اطمينان ازدر دسترس بودن منابع.

 

5-2- تمركز بر مشتري

 

مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل كند كه الزامات مشتري معين شده اند و با هدف افزايش ميزان رضايت مشتري برآورده مي شوند (ر.ك. 7-2-1و 8-2-1).


5-3- خط مشي كيفيت

مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه خط مشي كيفيت:

الف) با مقاصد سازمان متناسب است،

ب) شامل ‏تعهدي به برآورده ساختن الزامات‏ و بهبود مستمر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت مي گردد،

پ) چارچوبي را براي تعيين و بازنگري اهداف كيفيتي فراهم مي آورد،

ت) در سازمان معرفي گرديده و درك شده است و

ث) براي تداوم تناسب مورد بازنگري قرار مي گيرد.

 

5-4- طرح ريزي

5-4-1- اهداف كيفيتي

مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اهداف كيفيت و از جمله آن هايي كه براي برآورده سازي الزامات محصول مورد نيازند (ر.ك.7-1-الف) براي بخش ها و سطوح مرتبط سازمان تعيين شده اند. اهداف كيفيتي بايد قابل اندازه گيري بوده و در سازگاري با خط مشي كيفيت باشند.

توضيح مشاور مديريت: در همين رابطه اين فايل را مشاهده نماييد.

 

5-4-2- طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت

مديريت ارشد سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد كه:

الف) طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت به منظور برآورده نمودن الزامات بند (4-1) و نيز اهداف كيفيت انجام گرفته است،

ب) هنگامي تغييرات درسيستم مديريت كيفيت، طرح ريزي و اجرا مي گردد يكپارچگي اين سيستم حفظ مي‏ شود.

 

5-5- مسئوليت،اختياروارتباطات

5-5-1- مسئوليت واختيار

مديريت ارشد سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد كه مسئوليت ها و اختيارات تعيين شده و به سازمان ابلاغ گرديده است.

 

5-5-2- نماينده مديريت

مديريت ارشد سازمان بايد با تعيين يكي از مديران سازمان را تعيين نمايد كه، صرف نظر از ساير مسئوليت ها، بايد اختيارات ومسئوليت هايي شامل موارد زير را داشته باشد:

الف) حصول اطمينان از اينكه فرآيندهاي مورد نياز براي سيستم مديريت كيفيت ايجاد شده، استقرار يافته و نگهداري مي شوند،

ب) گزارش دهي به مديريت ارشد سازمان درباره عملكرد سيستم مديريت كيفيت و هرگونه نيازي براي بهبود و

پ) حصول اطمينان از ترغيب به آگاهي نسبت به الزامات مشتري در تمامي سازمان.

يادآوري: مسئوليت هاي نماينده مديريت مي تواند شامل ارتباطات با طرف هاي برون سازماني، بر روي موضوعات مرتبط باسيتم مديريت كيفيت باشد.


یادآوری مشاور مدیریت: در مطلب نماینده مدیریت کی باشه بهتره؟ تجاربی از اینکه چی سمت و کسی در سازمان واسه نماینده مدیریت شدن انتخاب بشه مناسب تر است توضیح داده شده است.

 

5-5-3- ارتباطات داخلي

مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه فرآيندهاي ارتباطي مناسبي دردرون سازمان معين شده اند و اين ارتباطات در مورد اثربخشي سيستم مديريت كيفيت انجام مي گردد. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه توصيه مي كنم اين مطلب كه برپايه تجارب مشاور مديريت منتشر شده است را نيز مطالعه نماييد.

  

 

5-6- بازنگري مديريت

5-6-1- كليات

مديريت ارشد سازمان بايد سيستم مديريت كيفيت سازمان را در فواصل طرح ريزي شده مورد بازنگري قرار دهد تا از تداوم تناسب، كفايت و اثربخشي آن، اطمينان حاصل نمايد. اين بازنگري بايد ارزيابي فرصت هاي بهبود و نياز به اعمال تغييرات در سيستم مديريت كيفيت و از جمله خط مشي كيفيت و اهداف كيفيتي را شامل گردد. سوابق بازنگري هاي مديريت بايد نگهداري شوند (ر.ك.4-2-4)

 

5-6-2- ورودي هاي بازنگري

ورودي هاي بازنگري مديريت بايد شامل اطلاعاتي درباره موارد زير باشد:

الف) نتايج مميزي ها،

ب) بازخورد هاي مشتريان،

پ) عملكرد فرآيند و انطباق محصول،

ت) وضعيت اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه،

ث) پيگيري اقدامات ناشي از بازنگري هاي قبلي مديريت،

ج) تغييراتي كه مي توانند سيستم مديريت كيفيت را تحت تاثيرقرار دهند و

چ) توصيه هايي براي بهبود.

 

5-6-3- خروجي هاي بازنگري

خروجي هاي بازنگري مديريت بايد تمامي تصميم گيري ها و اقدامات مربوط به موارد زير را شامل شود:

الف) بهبود اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي آن،

ب) بهبود محصولات مرتبط با الزامات مشتري و

پ) نياز به منابع.

نماینده مدیریت کی باشه بهتره؟

posted Jan 9, 2013, 10:42 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 9, 2013, 10:42 PM ]

یکی از سمت هایی که در استانداردهای بین المللی سیستم های مدیریتی مانند ایزو ۹۰۰۱ وجودش الزامی شده است نماینده مدیریت می باشد که باید توسط مدیر ارشد و از بین یکی از مدیران سازمان انتخاب شود. شرح وظایف نماینده مدیریت را استاندارد مشخص کرده لیکن هیچ اشاره ای نکرده است که کدام یک از مدیران بهتر است نماینده مدیریت باشد.
اما تجربه پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی در سازمان های مختلف نشان می دهد که بهتر است نماینده مدیریت دارای شرایط زیر باشد تا فعالیت های وی تاثیرگذاری قابل توجهی در سازمان داشته باشد:
۱- نفر دوم سازمان باشد. اگر چه معمولا این گونه افراد وقت سرخاراندن ندارند ولی حرف شنوی دیگران از آنها این نقطه ضعف را پوشش می دهد و برای کمبود وقتش هم می توان از جانشین وی برای اداره امور استفاده کرد.
۲- حتی الامکان مدیر مالی شرکت نماینده مدیریت باشد. چرا که اتصال گلوگاه هایی که می توان در سیستم مدیریتی ایجاد کرد به گلوگاه ها و ابزارهای مالی در سازمان های ایران از اثرگذاری زیادی برخوردار است.

نكاتي درباره تدوين خط مشي كيفيت

posted Nov 25, 2012, 11:38 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 25, 2012, 11:40 PM ]

هنگام تدوین خط مشی کیفیت در سازمان علاوه بر اینکه باید به رعایت نیازمندی های بند (5-3) استاندارد ایزو 9001 توجه کامل بشود توصیه می نمايم موارد زیر را نیز از نظر دور نداشته باشید.

- به اهدافی در خط مشی کیفیت اشاره نمایید که از جمله الزامات استاندارد ایزو 9001 نباشند. چرا که در این صورت فرصت توجه به اهداف کیفیت مناسب را از دست می دهید و هیچ دستاوردی (آنهم در بهترین حالت) به جز الزامات ایزو 9001 نخواهید داشت.

- در تدوین خط مشی کیفیت سازمان خود از نگارش مناسب حتما بهره ببرید. چرا که شما در حال انجام یک کار استاندارد هستید و خوب نیست که بیانیه خط مشی کیفیت سازمان شما از نظر نگارش غیر استاندارد باشد. بعنوان مثال بکاربردن کلمات و عبارت های غیر فارسی مانند پرسنل اصلا جایز نیست و باید به جای آنها از معادل های فارسی مانند کارکنان استفاده نمایید.

- اهداف کیفیت را به صورت جداگانه تعیین نمایید. گاهی اوقات مشاهده می گردد مدیران سازمان ها هنگام تدوین بیانیه خط مشی کیفیت چند هدف را در یک عبارت بکاربرده و با حرف ربطی "و" آنها را از یکدیگر جداسازی می نماید و این درست نیست.

- بین خط مشی و اهداف کیفیت و سایر ابزارهای مدیریتی مانند استراتژی، ماموریت و چشم انداز تفاوت قایل شده و این ابزار را بجای یکدیگر و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار ندهید. 

اهداف تان را حتما به تصویر بکشید

posted Oct 16, 2012, 10:41 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 16, 2012, 10:43 PM ]

فلیکس بومگارتنر اتریشی دو روز پیش رکورد بلندترین سقوط آزاد جهان را شکست و در این کار به سرعت ۱۳۴۱ کیلومتر در ساعت رسید. این نخستین بار بود که دیوار صوتی در سقوط آزاد توسط یک انسان شکسته شد. حالا در سمت چپ نقاشی فلیکس بومگارتنر را می بینید. تصویری که او در ۵ سالگی کشیده و به عنوان یک رویا به مادرش داده است. رویایی که حالا تبدیل به حقیقت شده است. به نقل از نارنجی

ارتباطات داخلي

posted Jun 29, 2012, 11:55 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jun 30, 2012, 12:01 AM ]

يكي از الزامات بسيار مهم استاندارد ايزو 9001 كه در ويرايش هاي اوليه اين استاندارد اصلا نامي از آن برده نشده بود، فرايند ارتباطات داخلي در سازمان است. بسياري از كساني كه بعنوان نماينده مديريت يا مشاور در پياده سازي استانداردهاي ايزو 9001 فعاليت مي كنند باسردرگمي زيادي در مواجهه با اين الزام استاندارد روبرو هستند.

يكي از راهكارهايي كه مشاور مديريت آن را توصيه مي كند استفاده از ابزار مناسب اطلاع رساني رسمي اخبار مختلف در يك سازمان است. اين خبررساني مي تواند به صورت كاغذي و از طريق تابلوهاي اطلاعات در يك سازمان شروع شده و با استفاده از راه اندازي يك وب سايت داخلي توسعه يابد. جلسات ماهانه مديريت ارشد سازمان، مكاتبات داخلي، برگزاري همايش ها و جشن هاي مختلف، استفاده از نرم افزارهاي ارتباطي مانند Microsoft office communicator  در سازمان و ديگر موارد مشابه مي تواند روش هاي مناسبي براي پاسخ به الزام ارتباطات داخلي در يك سازمان باشد.

در ادامه بخش هايي از خبري كه اخيرا از طريق وب سايت داخلي يك سازمان براي اطلاع رساني موضوعات مختلف به كاركنان سازمان منتشر شده است بعنوان نمونه عملي موفق در زمينه ارتباطات داخلي ارايه شده است. در صورتي كه شما نيز با نمونه هاي موفق ديگري روبرو بوده ايد مناسب است تجربيات خود را براي اشتراك گذاري به نشاني مشاور مديريت ارسال نماييد.


اتاق جلسات در صبح سی و یکمین روز خرداد 91 میزبان سومین جلسه امسال شورای مدیران بود. بی شک موضوع افزایش کارانه كاركنان که از همین ماه در حقوق بسیاری از کارکنان اجرایی می شود مهم ترین و البته خبر خوشایند این جلسه به شمار می آمد در گزارش این جلسه با خبرهای دیگری هم که از نوع «خبرهای خوش» است همراه می شویم که البته ارتباط مستقیمی نیز با موضوع افزایش کارانه ها دارد. این را هم بگویم در این جلسه با یک «هشدار» هم برای كاركنان مواجه شدیم که شرح و ماجرای آن در ادامه خواهد آمد.

گزارش سفر ۳ هفته قبل به آلمان و حضور در معتبرترین نمایشگاه صنعت ... دنیا بخش دیگری از این جلسه بود که ... مسافر این سفر آن را تشریح کرد.  اگرچه او حدود ۴۰دقیقه به ارايه گزارش همراه با تصاویرش پرداخت اما باز هم وقت کم آورد و قرار شد ادامه اش را به جلسه آتی موکول کند.

یکی دیگر از بخش های این جلسه معرفی آقای ... در سمت مشاور طرح و برنامه ... بود. مدیرعامل درباره این اقدام توضیحاتی ارائه کرد: «در روند فعالیت های ... که رو به گسترش است همواره کارها و فعالیت های جدیدی به وجود می آید که ضرورت دارد درباره آن اقدامات کارشناسی و تخصصی انجام شود و از آنجا که همکاران در حوزه فعالیت های خود درگیر هستند ممکن است فرصت های جدید مورد غفلت قرار گیرد از این رو لازم بود مشاور طرح و برنامه در این بخش به کار گرفته شود.

این جلسه یک بخش نسبتا چالشی هم به همراه داشت و ماجرا از تذکر ... آغاز شد که گلایه پیمانکاران ... را درباره تاخیر در پرداخت تعهدات به این جلسه منتقل کرد. او ضمن اظهار گلایه برای رفع مشکل یک پیشنهاد هم داشت که در این باره با پیمانکارانی قرارداد ببندیم که از تمکن مالی بالایی برخوردار باشند تا خودشان بتوانند ابتدای هر ماه حقوق کارکنانشان را پرداخت کنند که در این شرایط اگر سازمان دیرتر به تعهد خود عمل کرد مشکلی پیش نیاید.

 

راهنمایی مختصر برای تدوین اهداف کیفیت

posted Jan 29, 2012, 11:30 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 29, 2012, 11:37 PM ]

پنل بازنگري مديريت ايده اي نوآورانه از مشاور مديريت

posted Dec 7, 2011, 11:04 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 7, 2011, 11:09 PM ]


 بازنگري مديريت سيستم هاي مديريتي خود را با روش هايي نو برگزار كنيد. براي اطلاعات بيشتر از تماس با مشاور مديريت دريغ نفرماييد.

نمايشگاه بازنگري مديريت

posted Aug 1, 2011, 12:11 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 3, 2011, 10:11 PM ]

 

تجربه اي نو با ابزارهاي موجود

به تصوير كشاندن بضاعت هاي يك سازمان

ايجاد شور و نشاط

و بسياري دستاوردهاي ديگر

ابتكاري از مشاور مديريت

 

 

 

بازنگري مديريت

posted May 6, 2011, 10:25 PM by حسین صادق‌فر   [ updated May 8, 2011, 11:17 PM ]

مديريت محترم، حتما شما هم پس از دريافت گواهينامه ايزو 9001 تا كنون چندين و چند مرتبه جلسات بازنگري مديريت را برگزار كرده ايد. تجربه مشاور مديريت نشان داده است برگزاري اين جلسات اگر با هدف مشخص و ورودي هاي مدون صورت نگيرد موثر نخواهد بود. از آنجا كه فرهنگ سازماني مديران سازمان هاي ايراني با مستندسازي تا حدود زيادي ناسازگار است برگزاري اين گونه جلسات بازنگري مديريت در بيشتر موارد با شكست روبرو شده و يا تنها به صورت تشريفاتي برگزار مي گردد تا سوابقي جمع آوري گرديده و به مميز نشان داده شده و تداوم گواهينامه ايزو 9001 همچنان باقي بماند.

مشاور مديريت در برخي از سازمان هاي طرف قرارداد خود فرايند بازنگري مديريت را به شيوه اي متفاوت طرحريزي و اجرا نموده است. در صورت تمايل براي آشنايي با اين شيوه درخواست خودتان را به نشاني sadeghfar@gmail.com ارسال فرماييد.

1-8 of 8