مثالی از تفاوت کارآیی و اثربخشی

posted Sep 11, 2015, 11:29 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Sep 11, 2015, 11:29 PM ]
هرکس دنبال کار و معامله اي برود و سودي نبرد مي گويند فلاني حلاج گرگ بوده! اما ريشه اين ضرب المثل: در دهي حلاجي بود که با کمان حلاجي اش پنبه مي زد و معاش مي کرد تا اينکه در ده خودش کار و بار کساد شد. به ده ديگري که در يک فرسخي ده خودشان بود مي رفت و پنبه مي زد و عصر به ده خودشان برمي  گشت. يک روز زمستان که برف آمده بود و حلاج هم براي نان درآوردن مجبور بود به همان ده برود، صبح کمانش را برداشت و راه افتاد نصفه  هاي راه دو تا گرگ گرسنه به او حمله کردند. مرد حلاج هرچه کمان حلاجي را به دور خودش چرخاند گرگ  ها نترسيدند. فکري کرد و روي دو پا نشست و با چک (دسته) کمان که روي زه کمان مي زنند و صداي «په په په» مي دهد شروع کرد به کمانه زدن. گرگ  ها از صداي کمان ترسيدند و کمي عقب رفتند و ايستادند. تا حلاج کمان را مي زد گرگ  ها نزديک نمي آمدند اما تا خسته مي شد و کمان نمي زد گرگ  ها حمله مي کردند. حلاج بيچاره از ترس جانش از صبح تا عصر همانطور کمان مي زد تا اينکه عصر سواري پيدا شد و گرگ  ها فرار کردند. مرد حلاج عصر با دست خالي خسته و وامانده به خانه اش آمد. زنش ديد که امروز چيزي نياورده گفت: «مگه امروز کار نکردي؟» گفت: «چرا، امروز از هر روز بيشتر کار کردم ولي مزد نداشت!» گفت: «چرا مزد نداشت؟» جواب داد: «اي زن من امروز حلاج گرگ بودم!»