امتیازبندی جدید برای ممیزی استانداردهای ایزو

posted Jan 29, 2012, 10:49 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 29, 2012, 10:50 PM ]

مدیریت محترم، احتراما به استحضار می رساند در یکی از ممیزی های صدور گواهینامه که اخیرا در سازمان یکی از کارفرمایانم انجام شد ممیزین از روشی جدید برای دسته بندی و امتیازدهی مستندسازی، پیاده سازی و بهبود مستمر اثربخشی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت منطبق بر استانداردهای خانواده ایزو استفاده کردند. ترجمه مبانی امتیازدهی (صفر تا 10) به شرح زیر است:

امتیاز صفر: سازمان با نیازمندی های عناصر استاندارد آشنا نیست و هیچ گونه مستندسازی مرتبطی (مانند نمودار، پیش بینی، طرح، روش اجرایی، راهبرد) ندارد.

امتیاز یک: سازمان با نیازمندی های عناصر استاندارد آشناست ولی هیچ گونه شواهد مستندی از طرحریزی یا پیاده سازی در اختیار ندارد.

امتیاز دو: سازمان با نیازمندی های عناصر استاندارد آشناست و مستندات ابتدایی را در اختیار دارد لیکن طرح هایش برای پیاده سازی کامل نیست.

امتیاز سه: مستندسازی در دسترس است و پیاده سازی با مسئولیت های تخصیص یافته شروع شده است (0-30% تکمیل شده)

امتیاز چهار: مستندسازی در دسترس و پیاده سازی در جریان است (30-60% تکمیل شده). کمبودها شناسایی شده اند ولی بهبود قابل سنجش نیست.

امتیاز پنج: پیاده سازی در جریان است (60-80%) و شواهد اولیه از نتایج مرتبط بدست آمده است.

امتیاز شش: پیاده سازی نزدیک به اتمام است (80-95%) و شواهد عینی اثربخشی اجرا، موجود است.

امتیاز هفت: پیاده سازی مستندات برای پاسخگویی به نیازمندی های استاندارد کامل شده است و شواهد انطباق اثربخشی به طور کامل قابل ارایه است. سازمان حداقل نیازمندی های استاندارد را برآورده کرده است.

امتیاز هشت: تحلیل نتایج و بهبود مستمر در حوزه های کلیدی پیوند خورده با رضایت مشتری قابل اثبات است.

امتیاز نه: سازمان به عملکردی در سطح جهانی رسیده است و توانایی نشان دادن رشدی فراتر از نیازمندی های استاندارد و همچنین بهبود مستمر در تمام حوزه ها را داراست.

امتیاز ده: سازمان بهترین عملکرد را در سطح جهانی داراست و توانایی اثبات نوآوری های بارزی را در روش های جدید برای نشان دادن نتایج فراتر از نیازمندی های مشتری دارد. سازمان به الگویی از بهترین ها در صنعت خود تبدیل شده است.

یادآوری: سازمانی که حداقل امتیاز 7 را در هر یک از حوزه های مورد ممیزی کسب نماید برای ممیزی صدور گواهینامه توصیه می گردد.

Comments