نكته هاي اخلاقي مميزي

posted Jul 22, 2012, 6:17 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 22, 2012, 6:18 AM ]

گاهي اوقات در مميزي هاي صدور گواهينامه يا مميزي هاي مراقتبي استانداردهاي سيستم هاي مديريت مانند ايزو 9001 و ايزو 14001، ديده ام كه مميز به اصول اخلاقي و نكات حرفه اي مميزي هيچ گونه توجهي ندارد و مميزي را به گونه اي پيش مي برد كه در پايان براي مميزي و مميزي شونده و ديگر دست اندركاران مانند مدير ارشد سازمان و احيانا مشاور هيچ گونه رمق و انگيزه اي براي تداوم كار و رسيدگي به عدم انطباق هاي احتمالي باقي نمي ماند.

اگرچه استاندارد پشتيباني كننده و راهنماي منتشر شده توسط سازمان ايزو به اين نكات مهم و حرفه اي توجه داده است ليكن به خاطر اينكه مميزي در كشور ما از حالت حرفه اي و مناسب خودش خارج شده و در اكثر اوقات ابزاري شده براي پول درآوردن به اين گونه مسايل توجهي نمي شود. براي اثبات اين ادعا توجه شما را به نكاتي كه در استاندارد ايزو 19011 كه راهنمايي براي مميزي است جلب مي نمايم. لطفا پس از خواندن اين نكات خودتان قضاوت نماييد كه مميزين تا چه حد به اين نكات توجه مي نمايند و اگر تجاربي در اين خصوص داشتيد براي اطلاع ديگران از ثبت آنها در اينجا دريغ نفرماييد.

 

استاندارد ايزو 19011: مصاحبه يكي از روش هاي مهم جمع آوري اطلاعات بوده و بايستي با در نظر گرفتن موقعيت و وضعيت شخص مصاحبه شونده انجام شود. با اين حال، يك مميزي بايستي موارد زير را نيز در نظر داشته باشد:

الف- مصاحبه بايستي با افرادي از سطوح و حيطه هاي سازماني مناسب كه فعاليت هايشان در چارچوب دامنه كاربرد مميزي باشد، انجام پذيرد،

ب- مصاحبه بايستي در ساعات متداول كاري و تا حد امكان در محل كار شخص مصاحبه شونده انجام شود،

پ- همه تلاش هاي لازم بايستي صورت پذيرد تا شخص مصاحبه شونده پيش از انجام و در حين مصاحبه احساس آرامش داشته باشد،

ت- هدف از انجام مصاحبه و هر گونه يادداشت برداشتن بايستي توضيح داده شود،

ث- مصاحبه را مي توان با درخواست از افراد براي تشريح كارشان آغاز كرد،

ج- از پرسيدن پرسش هايي كه بر نحوه پاسخ دادن فرد اثر مي گذارند (از قبيل پرسش هاي هدايت كننده) بايستي خودداري كرد،

چ- خلاصه نتايج حاصل از انجام مصاحبه بايستي با فرد مصاحبه شونده مورد بازنگري قرار گيرد،

ح- در پايان بايستي از افراد مصاحبه شونده براي شركت در مصاحبه و همكاريشان تشكر نمود. 

Comments