Q.4

posted Oct 6, 2010, 5:59 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 6, 2010, 6:00 AM ]

4- با توجه به اینکه دربعضي از سازمان هاي ايراني  ایزو 9001 بجاي مستندسازي بیشتر سند سازي مي شود و پياده سازي اين استاندارد به شيوه درست  صورت نمي گيرد، گذشته از مقوله رقابت، چه لزومی دارد سازمان هاي ايراني اقدام به کسب گواهینامه ايزو 9001  وتلاش برای حفظ آن نمایند ؟

در برخی موارد همين گونه است  و بجای مستندسازی، سندسازی صورت می گیرد. البته گواهینامه ایزو برای رقابت هم خيلي  مناسب نیست، چرا كه اين گواهينامه  در داخل كشور از اعتبار مناسبي برخوردار نيست و در خارج کشور هم که جزو استانداردهای مديريتي سطح پایین محسوب می گردد. اما در اين خصوص نكاتي وجود دارد كه نمي توان آنها را از نظر دور داشت. اجازه دهید با ذكر يك  مثال اين نكات را بيشتر توضيح دهم.

اگر قرار باشد برای پیشبرد کارهايتان از نرم افزارهای کامپیوتری استفاده کنید آیا نباید کار با این نرم افزارها را ياد داشته باشيد و بيشتر از آن، در كاربا اين نرم افزارها از مهارت كافي برخوردار باشيد؟

حال فرض كنيد شما تصميم داريد سازمان خودتان را اداره كنيد. اولين و مهمترين پرسشي كه مطرح مي گردد اين است كه شما چگونه اين كار را انجام خواهيد داد؟ آيا شما به مهارت هاي لازم مديريتي نيازي نخواهيد داشت و تنها بر مبناي آنكه دانش فني لازم كسب و كار خود را داريد قادر خواهيد بود سازمان را اداره كنيد؟

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ یک راهنمای خوب برای مديريت تمام قسمت های تاثیر گذار بر كيفيت در یک سازمان است و براي مديراني كه از آموزش هاي كافي مديريتي بهره  نبرده‏‏اندنيازمندي‏هايي را مطرح مي نمايد. بنابراين بدون توجه به دريافت گواهينامه اين استاندارد براي رقابت يا هر هدف ديگر اقتصادي، مناسب است كه مديران سازمان هاي مختلف توليدي و خدماتي از نيازمندي هاي مطرح شده در اين استاندارد براي افزايش دانش و مهارت هاي مديريتي خود بهره ببرند. 

Comments