Q.13

posted Oct 11, 2010, 12:10 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 14, 2010, 11:01 PM ]
 13- منظور از استانداردهاي خانواده ايزو 9000 چيست؟

استانداردهای خانواده ایزو 9000 و ایزو 14000 دارای زیر مجموعه وسیعی از استانداردها هستند که سازمان بین المللی استاندارد - ISO – مجموعه این دو دسته استاندارد را به شرح زیر منتشر ساخته است. برای دریافت فهرست استانداردهای یاد شده از پیوندهای زیر استفاده نمایید: 

استانداردهای خانواده ایزو 9000 

استانداردهای خانواده ایزو 14000 

 
Comments