ISO 9001 , 22000

posted Jan 29, 2012, 11:41 PM by حسین صادق‌فر

 با سلام،

احتراما در صورت امكان و به منظور بهبود پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و ISO 22000 اسناد شرکت را بررسی و نواقص آن را اعلام نماييد.

با تشكر فراوان

 

درود بر شما

در پاسخ به درخواست شما براي بررسي مستندات به عرض مي رساند نگاهي اجمالي بر مستندات ارسالي شما داشتم. نكات زير قابل توجه است:

1- مشخصات شناسايي فرم هاي طراحي شده به طور كامل مدون نشده است. مثلا نام، شماره و تاريخ بازنگري برخي فرم ها مشخص نيست.

2- براي بهبود نحوه نوشتن دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي خود به راهنمايي مطرح در وب سايت مشاور مديريت مراجعه نماييد.

3- مستندات تدوين شده فاقد روشي مشخص براي نشان دادن ماهيت تغييرات هستند.

4- در نوشتن دستورالعمل ها از اختصار گويي و تصاوير براي درك بهتر در سازمان استفاده نشده است.

5- برخي اسناد فاقد هويت لازم هستند. مثلا قيد شده است روش توليد ولي در واقع تلاش شده است يك دستورالعمل نوشته شود و نه يك روش اجرايي...!

6- طراحي برخي از فرم ها بسيار نادرست و ناقص مي باشد. مانند چك ليست GMP كه اصلا جايي براي ثبت مشاهدات ندارد.

7- در تدوين مستندات و در برخي موارد شفافيت لازم رعايت نشده است. مثلا گفته شده است واحدهاي مرتبط و مشخص نيست منظور چه واحدهاي سازماني مد نظر بوده است.

8- چك ليست مميزي داخلي مطابق بندهاي استاندارد تدوين نشده است. به همين خاطر نگراني وجود دارد كه برخي الزامات از قلم افتاده باشد.

9- در تدوين طرح HACCP و OPRPs تمامي الزامات استاندارد ايزو 22000 رعايت نشده است.

10- وابستگي لازم بين مستندات سيستم مديريت ايمني مواد غذايي به روشي قابل دريافت نيست.

11- در بين مستندات شما نوشته هايي وجود دارد كه قابل شناسايي و رديابي نيستند.

12- در تدوين مستندات مرتبط با سيستم مديريت ايمني مواد غذايي به الزامات استاندارد ايزو 22000 به درستي توجه نشده است مثلا ورودي هاي بازنگري مديريت به تمامي تعريف نشده اند.

13- از شيوه اي مناسب براي نشان دادن تعامل بين فرايندها استفاده نشده است.

با احترام - مشاور مديريت

http://sadeghfar.com

Comments