برون سپاري مميزي داخلي

posted Feb 25, 2012, 11:56 PM by حسین صادق‌فر

 باسلام

آيا مميزي داخلي بايد حتما توسط كاركنان شركت انجام شود يا اينكه مي توانيم از بيرون شركت هم درخواست انجام مميزي داشته باشيم.

 

درود بر شما

استانداردهاي خانواده ايزو هيچ الزامي ندارد به اينكه مميزي داخلي حتما بايد توسط كاركنان سازمان انجام پذيرد. بنابراين شما مي توانيد با تعريف فرايندي مناسب از خدمات افراد ذيصلاح در بيرون سازمان نيز براي اين مهم بهره ببريد. در برون سپاري خدمات مميزي تنها كافيست تمامي الزامات مرتبط در استانداردهاي خانواده ايزو رعايت گردد.

به عنوان مثال مشاور مديريت در گذشته و حال و در سازمان هاي گوناگون توانسته است فرايند مميزي داخلي را كه توسط آن سازمان ها برون سپاري شده است با موفقيت به انجام برساند.Comments