پایش میزان بازدید کنندگان وبسایت مشاور مدیریت

posted Aug 14, 2015, 10:49 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 14, 2015, 10:49 PM ]

توزيع جغرافيايي بازديد از وب سايت مشاور مديريت كه در شكل زير نشان داده شده است نمونه خوبی از بکارگیری مفهوم پایش است. در اين شكل ميزان بازديد شهرهاي مختلف كشور از وب سايت مشاور مديريت شاخصي است كه مورد پايش قرار گرفته است. بزرگی هر دایره نشان دهده حجم بازدیدها است اگر چه مقدار دقیق آنها مشخص نیست.