پایش الزامی است اما اندازه گیری در صورت امکان

posted Aug 14, 2015, 10:59 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 14, 2015, 10:59 PM ]

هر گاه سازمان بتواند شاخص هاي تعيين شده براي اثبات توانايي فرآيندهاي خود را با اعداد و ارقام نمايش دهد از ابزاري با عنوان اندازه گيري استفاده كرده است و هر وقت بخواهد توانايي فرآيند را با استفاده از روش هاي توصيفي و نمايشي به اثبات برساند از ابزار پايش استفاده كرده است. جدول زير مثال هايي از بكارگيري پايش و اندازه گيري فرآيندها را نشان مي دهد.

نام فرآيند

معيار توانايي فرآيند

شاخص توانايي فرآيند

پايش

اندازه گيري

فروش

حجم فروش

يك ميليون قطعه در سال

 

þ

توزيع مكاني

پراكندگي فروش در كل كشور

þ

 

كنترل كيفيت

رنگ محصول

مناسب بودن

þ

 

اندازه محصول

مطابق استاندارد

 

þ

ارزيابي شركت كنندگان در جلسه

حضور به موقع در جلسات

راس ساعت اعلام شده

 

þ

مشاركت در جلسه

نظر دبير جلسه

þ

            

براي آشنايي بيشتر با برخي از معيارها و شاخص هاي پايش و اندازه گيري فرآيندهاي از جدول زير استفاده نماييد: