فهرست كارفرمايان مشاور مديريت

فعاليت در پروژه هاي تحقيقاتي، مطالعاتي، طراحي و اجرايي و همچنين همكاري با بيش از 50 شركت توليدي و خدماتي در زمينه هاي مختلف دستاورد بيش از ۱۸ سال تجربه براي مشاور مديريت بوده است.

آموزش، طراحي و پياده سازي سيستم هاي مديريت از جلمه مديريت كيفيت، مديريت بهره وري، مديريت استراتژيك، مديريت زمان، مديريت پروژه، نظام آراستگي و مديريت منابع انساني زمينه هاي همكاري با كارفرمايان گوناگون بوده است كه نام مهمترين آنها در اين صفحه درج شده است.