چگونه يك طرح پروژه ايجاد كنيم

كليدي ترين مرحله چرخه عمر يك پروژه ايجاد طرح پروژه است. اين مقاله بعنوان يك معيار، مباني لازم براي دستيابي به عملكرد موفيت آميز يك پروژه ارايه مي نمايد. در اين مقاله سه گام اساسي و ساده براي ايجاد يك طرح پروژه تبيين شده است. طرح پروژه تمام فعاليت هاي مورد نياز براي تكميل پروژه شامل رويدادها، وابستگي ها، منابع و چارچوب هاي زماني را درگير مي نمايد. روندنماي نشان داده شده در شكل زير 3 گام كليدي مرتبط با ايجاد يك طرح پروژه را مشخص مي نمايد.

 

 

براي ايجاد يك طرح پروژه در ابتدا بايد يك ساختار شكست كار (WBS) تعريف گردد. ساختار شكست كار مراحل، فعاليت ها و وظايف مورد نياز انجام يك پروژه را فهرست مي نمايد. سپس لازم است منابع لازم براي انجام هر يك از فعاليت هاي فهرست شده شناسايي شوند و در نهايت بايد يك برنامه زمانبندي كه جريان وظايف و چارچوب هاي زماني براي هر وظيفه مشخص شده را تشريح مي نمايد، ايجاد گردد. جزييات بيشتر هر يك از سه گام معرفي شده، در ادامه مقاله تشريح شده است:

 

گام اول: تعريف ساختار شكست كار

اين مرحله كه جزييات طرح پروژه را ايجاد مي نمايد بايد يك ساختار شكست كار همه جانبه باشد. ساختار شكست كار تمام مراحل، فعاليت ها و وظايف مورد نياز براي انجام يك پروژه را فهرست مي نمايد. شناسايي و تشريح هر مرحله پروژه، فعاليت و وظايف مورد نياز براي موفقيت يك پروژه ضروري است. وظايفي را كه بايد انجام پذيرند ترسيم كرده (سعي كنيد از نامگذاري منحصر بفردي براي هر وظيفه استفاده نماييد) و هر گونه وابستگي هاي كليدي داخلي يا خارجي پروژه را شناسايي نماييد. همچنين تمام رويدادهاي بحراني پروژه مانند تكميل ستانده هاي كليدي پروژه، را فهرست نماييد.

 

گام دوم: شناسايي منابع مورد نياز

هنگامي كه تمامي وظايف لازم براي انجام پروژه فهرست شدند بايد منابع عمومي مورد نياز براي تكميل هر وظيفه شناسايي گردد. كاركنان تمام وقت يا پاره وقت، پيمانكاران، تجهيزات و مواد لازم نمونه هايي از منابع هستند. براي هر دسته از انواع منابع، مقادير مورد نياز، تاريخ هاي سررسيد و وظايف تعيين شده اي كه براي تكميل پروژه لازم هستند بايد مشخص گردد.

 

گام سوم: زمانبندي پروژه

اكنون لازم است تمامي اطلاعات مورد نياز براي ساختن يك برنامه زمانبندي با جزييات كامل يك پروژه جمع آوري گردد. براي زمانبندي پروژه بايد اقدامات زير صورت پذيرد:

- فهرست بندي مراحل، فعاليت ها و وظايف،

- تعيين توالي مراحل، فعاليت ها و وظايف،

- افزودن وابستگي ها داخلي و خارجي،

- تعيين مدت زماني فعاليت ها،

- تعيين منابع مورد نياز انجام وظايف،

- فهرست بندي رويدادهاي بحراني،

- مشخص كردن هر گونه فرضيات و محدوديت ها.

تجربه نشان داده است با دنبال كردن اين سه گام يك طرح پروژه مناسب به منظور افزايش احتمال موفقيت پروژه ايجاد خواهد شد.  

 

در صورت تمايل با تكميل اين فرم به اين مقاله امتياز بدهيد.