نمونه قرارداد طراحي و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت برمبناي استاندارد بين المللي ISO 9001

به صورت سه جانبه (كارفرما – مشاور كيفيت – دستگاه نظارت)

 

۱- طرفين قرارداد

اين قرارداد سه جانبه بوده و طرفين قرارداد به شرح ذيل عبارتند از :

۱-۱- شركت __________ به نمايندگي __________ به نشاني  _________  كه از اين پس به اختصار كارفرما ناميده خواهد شد.

۱-۲- شركت __________ به نمايندگي __________ به نشاني __________ كه از اين پس به اختصار مشاور كيفيت ناميده خواهد شد.

۱-۳- شركت __________ به نمايندگي __________ به نشاني __________ كه از اين پس به اختصار دستگاه نظارت يا ناظر ناميده خواهد شد.

 

۲- موضوع قرارداد:

ارايه خدمات مشاوره به منظور طراحي و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت مطابق الگوي استاندارد ايزو9001 در دو قسمت اجرايي و آموزشي توسط مشاور كيفيت و نظارت بر اجراي مناسب پروژه توسط دستگاه نظارت، با شرح خدمات مشخص شده در بند پنج اين قرارداد

 

۳- مدت و زمانبندي قرارداد :

۳-۱- کل مدت قرارداد __________ برآورد گرديده است .

۳-۲- برنامه زماني اجراي قرارداد مطابق بندهاي شرح خدمات، به پيوست قرارداد توسط مشاور كيفيت تنظيم گرديده است. اين برنامه در حين اجراي قرارداد و با هماهنگي بين طرفين قرارداد توسط مشاور كيفيت به روز مي گردد.

۳-۳- درصورتي كه به تشخيص ناظر معرفي شده از سوي دستگاه نظارت و به واسطه قصور(عدم اجراي مناسب شرح خدمات قرارداد مطابق زمانبندي پروژه) مشاور كيفيت مدت قرارداد افزايش يابد، __ درصد از مبلغ كل قرارداد (موضوع ماده 4) به ازاي هر هفته تاخير از مشاور كيفيت كسر خواهد گرديد.

۳-۴- تاريخ شروع قرارداد از زمان دريافت پيش پرداخت توسط مشاور كيفيت خواهد بود و اين تاريخ مبناي محاسبه كليه زمان هاي قيد شده در اين قراداد است.

۳-۵- در صورتي كه در اجراي سيستم، تاخيري از طرف كارفرما بوجود آيد كه نياز به زمان بيشتري براي اتمام قرارداد داشته باشد با تنظيم صورتجلسه اي به مدت قرارداد افزوده و حق الزحمه قرارداد متناسباً افزايش خواهد يافت.

 

 

۴- مبلغ قرارداد ونحوه پرداخت :

- مبلغ كل قرارداد معادل __________ ريال است كه پس از كسر كسورات قانوني توسط كارفرما بر اساس جدول ذيل در وجه مشاور كيفيت و دستگاه نظارت پرداخت مي گردد :

 

"جدول نحوه پرداخت مبلغ قرارداد "

 

رديف

عنوان پرداخت

سهم مشاور كيفيت

سهم دستگاه نظارت

ملاحظات

۱

پيش پرداخت

 

 

بلافاصله پس از عقد قرارداد

۲

پرداخت اول

 

 

پس‏ از ارايه مستندات تدوين شده و تاييد ناظر

۳

پرداخت دوم

 

 

پس از انجام پيش مميزي و تاييد ناظر

۴

پرداخت سوم

 

 

پس ‏از توصيه مميز خارجي جهت اخذ گواهينامه

جمع

 

 

---

 

 

- كليه پرداخت ها بايد به حساب جاري شماره __________ بانك __________ بنام __________ واریز و رسيد آن به __________ارايه گردد.

- دستگاه نظارت پس از دريافت هر يك از مبالغ حق الزحمه، سهم مشاور كيفيت را پس از كسر حسن انجام كار به وي پرداخت خواهد نمود.

- كليه پرداخت ها به مشاور كيفيت پس از تاييد رسمي ناظر صورت خواهد گرفت. لذا مشاور كيفيت موظف است پس از اتمام هر مرحله، گزارش كتبي پيشرفت و اتمام مراحل كار را به تائید ناظر برساند.

يادآوري: ارايه گزارش پایانی هر مرحله، رافع مسووليت مشاور كيفيت براي ارايه ساير گزارش ها به درخواست ناظر در حين اجراي فعاليت هاي هر مرحله نخواهد بود.

- مشاور كيفيت در ازاي دريافت پيش پرداخت چكي به همان مبلغ بعنوان تضمين پرداخت به دستگاه نظارت تسليم مي نمايد كه پس از اتمام قرارداد به مشاور كيفيت مسترد مي گردد.

- مشاور كيفيت يك فقره چك به مبلغ ___ درصد قرارداد (معادل حق الزحمه سهم مشاور كيفيت) در اختيار دستگاه نظارت قرار مي‏دهد تا در صورت عدم انجام تعهدات طبق بندهاي اين قرارداد دستگاه نظارت از آن به نفع قرارداد استفاده نمايد.

- از هر پرداخت به مشاور كيفيت 10 درصد به عنوان سپرده حسن انجام كار كسرگرديده و نزد دستگاه نظارت نگهداري مي گردد.وجوه سپرده ها پس از پايان قرارداد به مشاور كيفيت مسترد خواهد گرديد.

 

۵- شرح خدمات و تعهدات طرفين قرارداد ‏:

الف- مشاور كيفيت:

 

ب- دستگاه نظارت:

 

پ- كارفرما:

 

۶- فسخ قرارداد :

 

۷- حل اختلاف :

 

۸- كسورات

 

۹- تغيير نشاني:

 

۱۰- نسخ  قرارداد:

 

 

مهر و امضاء كارفرما :                    مهر و امضاء دستگاه نظارت :                  مهر و امضاء مشاور كيفيت :

 

برای دریافت متن کامل این نمونه قرارداد از تماس با مشاور مدیریت دریغ نفرمایید.