شوراي راهبري

posted Sep 8, 2010, 9:54 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:20 AM ]

شوراي راهبري سياست‌هاي كلي نظام اداري تشكيل مي‌شود
خبرگزاري فارس: تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي كارگروه هاي تخصصي، ايجاد زمينه‌ها و بسترهاي لازم براي به اجرا درآوردن سياست‌هاي كلي، تنظيم لوايح، مقررات و مصوبات دولت بر اساس سياست‌هاي كلي از وظايف شوراي راهبري سياست‌هاي كلي نظام اداري است. در راستاي اجرايي شدن سياستهاي كلي نظام اداري كشور شش كارگروه تخصصي شامل كارگروه فرهنگ سازماني، كارگروه اصلاح ساختار نظام اداري كشور،كارگروه استقرار دولت الكترونيك،كارگروه توانمندسازي توسعه مديريت و سرمايه انساني،كارگروه ارتقاء امور سلامت اداري و كارگروه تهيه الگوهاي اداري – ايراني در نظام اداري كشور تشكيل مي شود. ادامه خبر ...

Comments