فهرست آموزش های سیستمی اعتباربخشی بیمارستان ها

posted Feb 25, 2012, 9:37 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Feb 25, 2012, 9:38 PM ]

ریاست محترم بیمارستان 

در صورتی که تصمیم به پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان خود دارید توصیه می گردد از سوپروایزر آموزشی بیمارستان بخواهید حداقل برای نیازهای آموزشی سیستمی زیر برنامه ریزی لازم را داشته باشد:

1- مدیریت استراژیک (برای کارگروه های حاکمیتی و اجرایی)

2- مستندسازی (برای تمام مسئولین بخش ها)

3- ممیزی داخلی (برای ممیزین منتخب بیمارستان و سوپروایزها)

4- HACCP (برای واحد تغذیه)

5- شناسایی و ارزیابی ریسک (برای تمام مسئولین بخش ها)

6- شیوه های سنجش رضایت گیرندگان خدمت و رسیدگی به شکایات احتمالی (برای بخش های مرتبط از جمله پذیرش و ترخیص)

7- کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری (برای واحد مهندسی پزشکی، تاسیسات و ساختمان و دیگر واحدهای مرتبط)

8- مدیریت آزمایشگاه های اکرودیته (برای مسئول فنی آزمایشگاه)

9- تعیین نیاز و برنامه ریزی آموزشی (برای سوپروایزر آموزشی)

10- شناسایی و مدیریت فرآیندهای سازمانی (برای مسئول دفتر بهبود کیفیت)

11- ICDL (برای تمام مسئولین بخش ها)

12- بودچه ریزی عملیاتی (برای رییس حسابداری)

13- حسابرسی داخلی (برای حسابداری)

14- بکارگیری فنون آماری (برای تمام مسئولین بخش ها)

15- نظام های انگیزشی (برای مدیر بیمارستان و رییس امور اداری)

16- ارزیابی عملکرد (برای تمام مسئولین بخش ها)

17- ایمنی شغلی (برای مسئول بهداشت حرفه ای)

18- بهداشت محیط (برای مسئول بهداشت محیط)

19- مدیریت زیست محیطی (برای مسئول بهداشت محیط)

20- HSE (برای مسئولین بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط)

21- focus pdca (برای تمام مسئولین بخش ها)

22- امنیت اطلاعات الکترونیکی (برای سوپروایزر فناوری اطلاعات)

23- توانمندی سازی کارکنان (برای تمام مسئولین بخش ها)

24- نظام پیشنهادها و مدیریت مشارکتی (برای مدیر و مترون بیمارستان)

25- ساختار سازمانی (برای امور اداری)

27- سیستم های نگهداری پیشگیرانه زیرساخت ها (برای مسئولین مرتبط)

28- مبانی اعتبار بخشی (برای مسئول پروژه)

29- روش های حل مساله (برای تمام مسئولین بخش ها)

30- شیوه های بهبود مستمر (برای تمام مسئولین بخش ها)

Comments