راهنمای اعتباربخشی

posted Aug 24, 2013, 11:16 PM by حسین صادق‌فر
بیمارستان مهرگان راهنمای اعتباربخشی را به صورت فایل های PDF و به تفکیک بخش های مختلف بیمارستانی منتشر کرده است. به نظرم به عنوان یک چک لیست می تواند مفید باشد.
Comments