نقد یک پرستار ۱۴سال سابقه از الگوی اعتباربخشی

posted May 4, 2015, 7:46 AM by حسین صادق‌فر
سلام
  • اعتبار بخشی الگوبرداری از خدمات درمانی پیشرفته یک کشور چگونه می تواند در کشور ما موفق باشد؟
  • ایا با کاعذ بازی خدمات بهداشتی بهتر می شود؟
  • ایا کسانی که ارزیاب هستند می دانند اعتبار بخشی یعنی چه یا فقط برای گرفتن پول ماموریت و خوردن ناهار و صبحانه مفصل تشریف می اورند؟
  • ایا غیر از این است که به جای اینکه پرستاران برای بیمار خدمت رسانی باید انجام دهند فقط مستندات می نویسند وقتی برای بیمار باقی نمی ماند همیشه هم استرس دارند.
  • چه کسی از این اعتبار بخشی سود می برد؟ بیمار یا چند تا مسئول ؟
  • بهتر نیست از کشوری که الگو برداری شده سوال شود این کار برای چه بوده؟
  • سنجه های اول که شامل مسئول بخش و... است توجه نمی شود. ایا می شود اعتبار بخشی را اجرا کرد؟
  • مسئولین باید در اخرت جواب این همه به حاشیه راندن بیمار را بدهند. ایا کسی اصلا احساس گناه می کند یا با افتخار بیان می کند که من مسئول اعتبار بخشی هستم و بیمارستان ما در کاغذبازی اول است؟
اگر نیرو به اندازه کافی باشد، زیر ساخت ها درست شود، تجهیزات باشد، ارزیابها مداوم و بی اطلاع تشریف بیاورند و به خوردن ناهار و صبحانه مفصل اهمیت ندهند و شان خود را حفظ کنند بسیار عالی است من هم موافق هستم.

Comments