كمك گرفتن از ايزو براي پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي

posted Apr 25, 2012, 11:19 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 3, 2013, 6:23 AM ]

گاهي مشاهده مي گردد عبارت هاي يك كلمه اي كه در استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستان ها به روشني مشخص نمي نمايد كه يك بيمارستان براي رعايت اين گونه الزامات و يا پاسخگويي به آنها چه مواردي را بايد رعايت نمايند. به عنوان نمونه در بخش هاي مرتبط با واحد تغذيه و در قسمت خط مشي ها و روش ها به عبارت استقرار HACCP اشاره شده است. اگر چه مسئولين محترم واحد تغذيه بيمارستان ها حتما با اين عبارت آشنا هستند ولي ممكن است براي بسياري، اين گونه عبارت‏ها نامفهوم باشد يا اينكه تنها نام آنها را شنيده باشند و با جزييات آنها كاملا آشنا نباشند.

توصيه مبتني بر تجربه حرفه اي مشاور مديريت آن است كه در چنين مواردي به استانداردهاي بين المللي منتشر شده از سوي سازمان ايزو مراجعه گردد و از نيازمندي هاي مطرح در آنها استفاده شود. مشاور مديريت برخي از استانداردهاي سازمان ايزو را كه براي كمك به پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي در بيمارستان ها مي تواند مورد استفاده قرار گيرد در ادامه معرفي كرده است.

 

استاندارد ايزو 22000 براي پياده سازي HACCP در واحد تغذيه

استاندارد OHSAS 18001 براي پياده سازي سيستم مديريت سلامت شغلي و بهداشت حرفه اي در واحد هاي مرتبط مانند بهداشت محيط و حرفه اي، آتش نشاني، تاسيسات و ...

استاندارد ايزو 14001 براي پياده سازي سيستم مديريت زيست محيطي در واحدهاي مرتبط مانند واحد مديريت دفع پسماند

استاندارد ايزو 10012 براي كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري

استاندارد ايزو 17025 براي كنترل كيفي تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي قابل استفاده در واحد هاي مهندسي پزشكي، آزمايشگاه ها و تصويربرداري

استانداردهاي ايزو 20000 و 27001 براي استفاده در واحد فناوري اطلاعات

استانداردهاي ايزو 9000، 9001، 9004، 10013،10017 براي استفاده در مقوله هاي بهبود مستمر، شاخص هاي مهم عملكردي، مديريت هزينه ها، مستندسازي، فنون آماري و ...

استاندارد ايزو 10002 براي رسيدگي به شكايات گيرندگان خدمات بيمارستاني

استاندارد ايزو 10015 براي مديريت فرايند آموزش

 

در صورتي كه نياز به در اختيار داشتن هر يك از استانداردهاي معرفي شده داشتيد، لطفا نام و شماره استاندارد مورد نظر را به مشاور مديريت ايميل نماييد.

Comments