نيازمندي هاي مستندسازي براي استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستانها

posted May 5, 2012, 5:01 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 10, 2012, 11:19 PM ]
امروز مورخ 91/2/16 به دعوت اداره ارزشيابي دانشگاه علوم پزشكي مشهد به همايش رابطين اعتباربخشي بيمارستان هاي خراسان رضوي دعوت شده بودم تا درباره نيازمندي هاي مستندسازي استانداردهاي بين المللي با نگاهي به الزامات استانداردهاي اعتباربخشي سخنراني كنم.
در اين همايش كه در بيمارستان امام حسين (عليه السلام) برگزار شده بود موضوعات قابل توجهي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و قرار شد مطالب كامل ارايه شده در اين همايش يك روزه به زودي بر روي وب سايت اداره ارزشيابي دانشگاه علوم پزشكي مشهد قرار گيرد. 
در قسمتي كه بر عهده من گذاشته شده بود تلاش كردم با توجه به خطوط راهنمايي كه استاندارد ايزو 10013 براي مستندسازي مطرح كرده است اصول اوليه مستندسازي را تشريح نمايم. البته كسب مهارت در مستندسازي نيازمند حداقل 20 ساعت حضور در كارگاه هاي آموزشي مرتبط است، ليكن در اين سخنراني تلاش من آن بود كه دريچه اي براي آشنايي حاضرين با مفاهيم اصلي مستندسازي باز شود. اسلایدهای سخنرانی من در این همایش را از اینجا دریافت نمایید.

يادآوري: نسخ استاندارد ايزو 10013 را از پيوندهاي معرفي شده دريافت نماييد. نسخه فارسي - نسخه انگليسي
Comments