آیا برای اعتباربخشی سال دوم آماده اید؟

posted Jul 31, 2014, 9:36 PM by حسین صادق‌فر
با خبر شدم به زودی ممیزی اعتباربخشی بیمارستان ها برای سال دوم آغاز خواهد شد.
  • آیا بیمارستان شما برای افزایش امتیاز خود در این اعتباربخشی آماده شده است؟ 
  • آیا پروژه بهبود اعتبار بخشی را با تدوین یک برنامه اقدام Action Plan شروع خواهید کرد؟
  • آیا در این یک سال تلاش کرده اید تا مستندسازی شما از عمق و محتوایی بیش از پیش برخوردار گردد؟
  • آیا بین مستندسازی ها، اجرا فعالیت ها و الزامات استاندارد اعتباربخشی تطابق های لازم را برقرار گرده اید؟
  • آیا برنامه استراتزی بیمارستان به سند اصلی برای اولویت بندی فعالیت های بیمارستان تبدیل شده است؟
Comments