تبادل دانش اعتباربخشي

مشاور مديريت در اين قسمت در نظر دارد برخي از مهمترين اشكالات و ابهاماتي كه بيمارستان ها در رعايت الزامات استانداردهاي اعتباربخشي با آن روبرو هستند و نحوه پاسخگويي به آنها را منتشر نمايد. تا از اين طريق دانش كسب شده در اين حوزه به اشتراك گذاشته شده و سبب جلوگيري از سعي و خطاهاي بي مورد و اتلاف وقت ديگر دست اندركاران مرتبط با اين مقوله گردد.

متمني است چنانكه شما خواننده محترم نيز تجربيات و دانشي درخور در اين حوزه داريد از اشتراك گذاشتن آنها دريغ نفرماييد و در صورتي كه ابهامي در مطالعه اين مطالب داشتيد حتما با نشاني رايانامه sadeghfar@gmail.com ويا ديگر روش هاي تماس با مشاور مديريت كه در تصوير زير به آنها اشاره شده است در ارتباط باشيد.

برنامه استراتژيك

posted Jun 10, 2012, 4:54 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jun 10, 2012, 4:58 AM ]

برنامه استراتژيك بيمارستان براي يك دوره سه ساله 1391- 1393 تدوين گرديده است. اگر چه اين برنامه مورد تاييد شفاهي رياست بيمارستان مي باشد ليكن هيچ گونه سوابقي كه نشان دهنده سنديت اين برنامه باشد مشاهده نگرديد. اين برنامه بعنوان يكي از مهمترين اسناد مديريتي بيمارستان فاقد هر گونه مشخصه اي براي شناسايي آن بوده و وضعيت اعتبار و بازنگري هاي اين سند را مشخص نمي نمايد.

در تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان از روش تحليلي SWOT استفاده شده است. البته در بكارگيري اين روش اشكالاتي مشاهده مي گردد. از جمله اين اشكالات مي‏توان به عدم توجه به نحوه تعيين ضريب اهميت (مجموع ضرايب در نظر گرفته شده براي هر قسمت نبايد از يك بيشتر شود) و نامشخص بودن تعريف ضرايب امتيازدهي (اعداد 1 تا 4) اشاره كرد. از اين رو، نحوه وزن دهي به عوامل SWOT به درستي صورت نگرفته و در نتيجه جايگاه واقعي بيمارستان در ماتريس SWOTمناسب تعيين نگرديده است.

به توجه به نشانه هاي يافت شده در متن برنامه استراتژيك تدوين شده مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه گروه تدوينگر اين برنامه از مهارت و حوصله كافي براي تدوين آن بهره مند نبوده اند. موارد فهرست شده در ادامه، شواهدي بر اين مدعاست ليكن نبايد به آنها محدود شد:

• سازگار نبودن عوامل SWOT مشخص شده در جدول پاياني برنامه استراتژيك با عواملي كه در صفحات قبل آن مشخص و ارزيابي شده است،

• ابهام در تعيين برخي عوامل SWOT، مانند جمعيت شهر ويا وجود كشورهاي همجوار،

• تعيين نقاط قوت بجاي فرصت در برخي موارد، مانند دارا بودن فضاهاي آموزشي،

• نامناسب تعيين شدن برخي از اهداف استرتژيك مانند افزايش جذب بيماران و پزشكان از طريق خدمات درماني مطلوب،

يادآوري: در اين هدف استراتژيك دو عنوان جداگانه جذب بيمار و پزشك در يك هدف تجميع شده است و هر دو به خدمات درماني مطلوب نسبت داده شده است. در حالي كه از تحليل S1,S4,S6,O2,O3 نمي توان به اين گونه اهداف دست يافت و ديگر اينكه تجميع اين دو هدف در يك عبارت ممكن نيست.

• هيچ گونه سازگاري بين ماتريس ارتباطات استراتژي ها با جدول اهداف كلان مشاهده نمي گردد و هدف از تدوين اين دو مورد مشخص نشده است.

• براي برخي از اهداف استراتژيك مطرح در جدول اهداف كلان (كه به اشتباه به آن چشم انداز اطلاق شده است) سنجه اي تعريف نشده است.

چگونگي دستيابي به اهداف كلان در برنامه استراتژيك تدوين شده مشخص نشده است.

1-1 of 1